Mesnevi ve Özellikleri
Abone Ol 

Mesnevi ve Özellikleri

Mesneviler Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir. Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklı, aruzun genellikle kısa kalıplarıyla  yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara mesnevi denir. Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu, şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya  teşvik etmiştir. Yazımı kolay olduğu için uzun hikâyeler mesnevi şeklinde yazılmıştır. Mesnevilerde savaş, aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf, şehrin güzellikleri, […]

Mesneviler

 • Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
 • Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklıaruzun genellikle kısa kalıplarıyla  yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara mesnevi denir.
 • Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu, şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya  teşvik etmiştir.
 • Yazımı kolay olduğu için uzun hikâyeler mesnevi şeklinde yazılmıştır.
 • Mesnevilerde savaş, aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf, şehrin güzellikleri, mizah anlatılır.  
 • Mesnevilerde olay masal havasında anlatılır.
 • Mesneviler divan edebiyatında, günümüzdeki roman ve hikâyenin yerini tutuyordu.
 • Masala ve destana yaklaşan özellikleri de vardır.
 • Beyit sayısı sınırsızdır.*Her beyit kendi arasında kafiyelidir. (aa, bb, cc, dd…)Aruzun kısa kalıpları ile yazılır.
 • Mesnevilerde konu birliği esastır. Beyitler arasında konu birliği vardır.
 • İran edebiyatında ortaya çıkmıştır.
 • Türk ve İslam edebiyatında yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Türk Edebiyatında bilinen ilk mesnevi Kutadgu Bilig’dir.
 • Halk hikâyelerinden farkları; sadece şiir şeklinde yazılması ve söyleyeninin belli olmasıdır.
 • Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle “hamse” oluşur.

⇒ Bir mesnevide genellikle şu bölümler bulunur:

 • Besmele Dibâce: Mesnevinin önsözüdür. Manzum veya mensur olabilir.
 • Tevhid: Allah’ın birliği ve bütünlüğü anlatılır.
 • Münacaat: Allah’a yalvarış ve yakarışlarda bulunulur.
 • Naat: Hz. Muhammed övülür.
 • Miraciye: Miraç olayı anlatılır.
 • Medh-i Çihar-yâr-i Güzîn: Genellikle dört halife övülür.
 • Dört halife dışında devrin büyükleri de övülebilir.
 • Medhiye: Yapıtın sunulacağı kişiye övgüler bulunur.
 • Sebeb-i Telif: Mesnevinin yazılış nedeni belirtilir.
 • Âğâz-ı Dâstan: Mesnevinin asıl konusunun bulunduğu bölümdür.
 • Hatime: Mesnevinin bittiğini belirten bölümdür.

⇒ Mesneviler konularına göre şöyle sınıflandırılabilir:

1. Destanlar, savaş ve kahramanlık konularını işleyen mesneviler: İskendername (Ahmedi), Şehname (Firdevsi)

2. Aşk: Vamık u Azra, Hüsrev ü Şirin (Şeyhi), Leyla ve Mecnun (Fuzûlî), Cemşid ü Hurşid (Ahmedi), Gül ü Bülbül

3. Dini ve tasavvufi konulu mesneviler: Vesiletü’n-Necat / Mevlid (Süleyman Çelebi), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galib), Garipname (Âşık Paşa)

4. Ahlaki konulu didaktik mesneviler: Hayriyye, Hayrabad (Nabi), Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib), Risaletü’n Nushiye (Yunus Emre)

5. Şehirleri anlatan mesneviler: Şehrengiz-i Bursa (Lamiî), Hubanname (Enderunlu Fazıl)

6. Eğlence ve düğünleri anlatan mesneviler: Surname (Vehbi)

7. Mizahi ya da eleştirel mesneviler: Harname (Şeyhi)

Yüzyıllarına Göre Mesneviler:

11. YÜZYIL

 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

13. YÜZYIL

 • Mesnevi (Mevlana) Riselatü’n-Nushiye (Yunus Emre)

14. YÜZYIL

 • İskendername,
 • Cemşid u Hurşid,
 • Tervihü’i-Ervah,
 • Esrarname,
 • Mirkatü’l-Edeb (Ahmedi)
 • Garipname (Âşık Paşa)
 • Menakıbü’l-Arifin (Eflaki)
 • Kıssa-i Yusuf (Erzurumlu Mustafa Darir)
 • Mantıku’t-Tayr (Gülşehri)
 • Süheyl ü Nevbahar (Hoca Mesud)
 • Hurşidname (Şeyhoğlu Mustafa)
 • Yusuf u Züleyha,
 • Destan-ı Sultan Mehmed (Şeyyad Hamza)

15. YÜZYIL

 • Çengname (Ahmed-i Dai)
 • Vesîletü’n Necât (Süleyman Çelebi)
 • Hayret’ül Ebrar, Hikâye-i Behram u Gur, İskendername, Lisanü’t-Tayr (Ali Şir Nevai)
 • Hüsrev ü Şirin, Harname (Şeyhi)
 • Cemşid u Hurşid (Cem Sultan)
 • Leyla ile Mecnun, Yusuf u Züleyha, Mevlid, Kıyafetname, Tuhfetü’l-Uşşak (Hamdullah Hamdi)
 • Mesnevi-i Kebire-i Manevi (İbrahim Gülşenî)
 • Muhammediye (Yazıcıoğlu Muhammed)

16. YÜZYIL

 • Vamık u Azra, Şem ü Pervane, Bursa Şehrengizi (Lami)
 • Beng ü Bade, Leyla vü Mecnun, Sohbetü’l-Esmar (Fuzûlî)
 • Gencine-i Raz, Gülşen-i Envar, Kitab-ı Usul, Şah u Geda, Yusuf u Züleyha, Edirne Şehrengizi, İstanbul Şehrengizi (Taşlıcalı Yahya)
 • Hilye (Hakani)
 • Hüma ve Hümayun, Gül ü Bülbül (Kara Fazlı)
 • Hevesname  (Cafer Çelebi)
 • Edirne Şehrengizi (Mesihî)
 • Şem u Pervane, Ahmed u Mahmud, Edirne Şehrengizi (Zâti)

17. YÜZYIL

 • Sakiname, Alemnüma, Sohbetü’l- Ebkar, Heft-Han, Hilyetü’l-Efkar, Nefhatü’l-Ezhar (Nev’izade Ata’i)
 • Hayriye, Hayrabad, Surname (Nabi)
 • Zafername, Berbername, Edhem ü Hüma, Derename (Sabit)
 • Şah u Derviş (Beyanî)
 • Hasb-ı hâl (Güftî)
 • Edirne Şehrengizi (Neşatî)
 • Teşrifatü’ş-Şuara (Edirneli Güfti)

18. YÜZYIL

 • Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)
 • Tuhfe ve Nuhbe, Lutfiyye (Sümbülzade Vehbi)
 • Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk (Enderunlu Fazıl)

19. YÜZYIL

 • Mihnet-i Keşan, Gülşen-i Aşk (Keçecizade İzzet Molla
 • Harabat Mukaddimesi (Ziya Paşa)
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM