Mesnevi ve Özellikleri
Abone Ol 

Mesnevi ve Özellikleri

Mesneviler

 • Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
 • Divan şiirinde, her beytinin dizeleri kendi arasında uyaklıaruzun genellikle kısa kalıplarıyla  yazılan nazım biçimine ve bu biçimde yazılmış yapıtlara mesnevi denir.
 • Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu, şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya  teşvik etmiştir.
 • Yazımı kolay olduğu için uzun hikâyeler mesnevi şeklinde yazılmıştır.
 • Mesnevilerde savaş, aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf, şehrin güzellikleri, mizah anlatılır.  
 • Mesnevilerde olay masal havasında anlatılır.
 • Mesneviler divan edebiyatında, günümüzdeki roman ve hikâyenin yerini tutuyordu.
 • Masala ve destana yaklaşan özellikleri de vardır.
 • Beyit sayısı sınırsızdır.*Her beyit kendi arasında kafiyelidir. (aa, bb, cc, dd…)Aruzun kısa kalıpları ile yazılır.
 • Mesnevilerde konu birliği esastır. Beyitler arasında konu birliği vardır.
 • İran edebiyatında ortaya çıkmıştır.
 • Türk ve İslam edebiyatında yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Türk Edebiyatında bilinen ilk mesnevi Kutadgu Bilig’dir.
 • Halk hikâyelerinden farkları; sadece şiir şeklinde yazılması ve söyleyeninin belli olmasıdır.
 • Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle “hamse” oluşur.

⇒ Bir mesnevide genellikle şu bölümler bulunur:

 • Besmele Dibâce: Mesnevinin önsözüdür. Manzum veya mensur olabilir.
 • Tevhid: Allah’ın birliği ve bütünlüğü anlatılır.
 • Münacaat: Allah’a yalvarış ve yakarışlarda bulunulur.
 • Naat: Hz. Muhammed övülür.
 • Miraciye: Miraç olayı anlatılır.
 • Medh-i Çihar-yâr-i Güzîn: Genellikle dört halife övülür.
 • Dört halife dışında devrin büyükleri de övülebilir.
 • Medhiye: Yapıtın sunulacağı kişiye övgüler bulunur.
 • Sebeb-i Telif: Mesnevinin yazılış nedeni belirtilir.
 • Âğâz-ı Dâstan: Mesnevinin asıl konusunun bulunduğu bölümdür.
 • Hatime: Mesnevinin bittiğini belirten bölümdür.

⇒ Mesneviler konularına göre şöyle sınıflandırılabilir:

1. Destanlar, savaş ve kahramanlık konularını işleyen mesneviler: İskendername (Ahmedi), Şehname (Firdevsi)

2. Aşk: Vamık u Azra, Hüsrev ü Şirin (Şeyhi), Leyla ve Mecnun (Fuzûlî), Cemşid ü Hurşid (Ahmedi), Gül ü Bülbül

3. Dini ve tasavvufi konulu mesneviler: Vesiletü’n-Necat / Mevlid (Süleyman Çelebi), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galib), Garipname (Âşık Paşa)

4. Ahlaki konulu didaktik mesneviler: Hayriyye, Hayrabad (Nabi), Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib), Risaletü’n Nushiye (Yunus Emre)

5. Şehirleri anlatan mesneviler: Şehrengiz-i Bursa (Lamiî), Hubanname (Enderunlu Fazıl)

6. Eğlence ve düğünleri anlatan mesneviler: Surname (Vehbi)

7. Mizahi ya da eleştirel mesneviler: Harname (Şeyhi)

Yüzyıllarına Göre Mesneviler:

11. YÜZYIL

 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

13. YÜZYIL

 • Mesnevi (Mevlana) Riselatü’n-Nushiye (Yunus Emre)

14. YÜZYIL

 • İskendername,
 • Cemşid u Hurşid,
 • Tervihü’i-Ervah,
 • Esrarname,
 • Mirkatü’l-Edeb (Ahmedi)
 • Garipname (Âşık Paşa)
 • Menakıbü’l-Arifin (Eflaki)
 • Kıssa-i Yusuf (Erzurumlu Mustafa Darir)
 • Mantıku’t-Tayr (Gülşehri)
 • Süheyl ü Nevbahar (Hoca Mesud)
 • Hurşidname (Şeyhoğlu Mustafa)
 • Yusuf u Züleyha,
 • Destan-ı Sultan Mehmed (Şeyyad Hamza)

15. YÜZYIL

 • Çengname (Ahmed-i Dai)
 • Vesîletü’n Necât (Süleyman Çelebi)
 • Hayret’ül Ebrar, Hikâye-i Behram u Gur, İskendername, Lisanü’t-Tayr (Ali Şir Nevai)
 • Hüsrev ü Şirin, Harname (Şeyhi)
 • Cemşid u Hurşid (Cem Sultan)
 • Leyla ile Mecnun, Yusuf u Züleyha, Mevlid, Kıyafetname, Tuhfetü’l-Uşşak (Hamdullah Hamdi)
 • Mesnevi-i Kebire-i Manevi (İbrahim Gülşenî)
 • Muhammediye (Yazıcıoğlu Muhammed)

16. YÜZYIL

 • Vamık u Azra, Şem ü Pervane, Bursa Şehrengizi (Lami)
 • Beng ü Bade, Leyla vü Mecnun, Sohbetü’l-Esmar (Fuzûlî)
 • Gencine-i Raz, Gülşen-i Envar, Kitab-ı Usul, Şah u Geda, Yusuf u Züleyha, Edirne Şehrengizi, İstanbul Şehrengizi (Taşlıcalı Yahya)
 • Hilye (Hakani)
 • Hüma ve Hümayun, Gül ü Bülbül (Kara Fazlı)
 • Hevesname  (Cafer Çelebi)
 • Edirne Şehrengizi (Mesihî)
 • Şem u Pervane, Ahmed u Mahmud, Edirne Şehrengizi (Zâti)

17. YÜZYIL

 • Sakiname, Alemnüma, Sohbetü’l- Ebkar, Heft-Han, Hilyetü’l-Efkar, Nefhatü’l-Ezhar (Nev’izade Ata’i)
 • Hayriye, Hayrabad, Surname (Nabi)
 • Zafername, Berbername, Edhem ü Hüma, Derename (Sabit)
 • Şah u Derviş (Beyanî)
 • Hasb-ı hâl (Güftî)
 • Edirne Şehrengizi (Neşatî)
 • Teşrifatü’ş-Şuara (Edirneli Güfti)

18. YÜZYIL

 • Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)
 • Tuhfe ve Nuhbe, Lutfiyye (Sümbülzade Vehbi)
 • Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk (Enderunlu Fazıl)

19. YÜZYIL

 • Mihnet-i Keşan, Gülşen-i Aşk (Keçecizade İzzet Molla
 • Harabat Mukaddimesi (Ziya Paşa)
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM